80000 ریال
بادرشبی
(گرم)
ادشکن، م، ضد اسپاسم، ضدویروس، ضدمیکروب و موارد استعمال در پزشکی سنتی مقوی، قابض، بادشکن و ضد تب، آرام بخش، التیام دهنده زخم است
روزی دو بار