ریال
بارهنگ
(معتدل)
رفع اسهال، زیاد، خونریزى دهان، لثه و اجزاء بدن ، رفع ضعف جگر و طحال، بهبود زخم روده، معده و اثنى عشر، درد سینه، سرفه، عطش، سوزش بول، بدهضمى، مسهل، رفع کم اشتهایی،
یک فنجان صبح و یک فنجان شب