ریال
برگ زیتون
(سرد)
پایین آورنده فشار خون مقوی قابض ادرار آور تب بر
یک فنجان بعد از هر وعده غذا