100000 ریال
بهار نارنج
(گرم)
 آرام بخش مسکن سردرد های مزمن مقوی اعصاب و قلب ضد تشنج وسکسکه نشاط آور خواب آور ضد تهوع روش مصرف آرام بخش
صبح قبل از طلوع آفتاب یک فنجان به صورت شربت