80000 ریال
جاشیر
(گرم)
درمان بیماری های کلیوی، باز كننده ي مجاري ادرار ، مقوي سيستم دستگاه عصبي ، رفع سردی مجازها، ضد رعشه، تسکین دندان درد