80000 ریال
رازیانه
(گرم)
ضد نفخ ، درمان قولنج ، رفع بلغم ، تقویت تخمدان، زیاد کننده شیر مادران ، معطر کننده ، محرک ، بادشکن ، مدر و قاعده آور، درمان تنگی نفس و درد گلو و حنجره، تنظیم هورمون های زنانه
پس از هر غذا یک فنجان
مصرف زیاد برای مردان