90000 ریال
ضد سرماخوردگی
(گرم)
این محصول ترکیبی از گیاهان ارگانیک اویشن و پونه آبی است که برای سرماخوردگی باستفاده میشود. از این محصول میتوان برای غرغره استفاده کرد.