80000 ریال
اکالیپتوس
(گرم)
تب بر، ضد سرفه، تقویت دشتگاه تنفسی، ضد عفونت ادراری، رفع رماتیسم، رفع نیش حشرات