80000 ریال
چایر
(سرد)
تصفیه کننده ی خون، رفع انسداد عروق ، تقویت کننده ی قلب، ازدیاد تعرق، نرم کنمنده پوست، تقویت مجاری ادار، مفید به فایده برای پیچش شکم ، زخم ها ، التهابات مثانه ، سختی ادرار و خرد کردن سنگهای داخلی